Gemeente gids


Woord vooraf
Voor u ligt een gids, die u (opnieuw) laat kennismaken met de Hervormde Gemeente Waarde. U vindt er als gemeentelid hopelijk alle informatie die u nodig hebt om op weg te gaan of de weg te zoeken in onze gemeente. Als u de gids eens op uw gemak doorleest, merkt u wat er in de gemeente allemaal gedaan wordt. Op allerlei manieren bouwen gemeenteleden aan de gemeente.

Waarschijnlijk komt u al lezend ook dingen tegen die u niet wist of onderdelen die u niet kende. Zo wordt u als lid weer op de hoogte gebracht. Als u ergens informatie over zoekt, vindt u in deze gids de informatie of de persoon die u aan informatie kan helpen. De informatie over personen is bij de verschillende activiteiten bewust beknopt gehouden.
Wilt u meer informatie of zoekt u iemand, neem dan contact via het contactformulier.

Het belangrijkste van de gemeente is dat zij gemeente van Jezus Christus is. Door Hem wordt de gemeente bijeengeroepen. Van Hem krijgt ieder lid gaven om daar de ander en de gemeente mee te dienen. Het is mooi om de andere gemeenteleden te gaan ontdekken als leden van hetzelfde Lichaam,waarvan Christus het Hoofd is en wij de leden. Het is mooi om de gaven te ontdekken die God ons gegeven heeft. We hopen dat u dit overzicht van de gemeente ook met deze vraag leest: waar pas ik in dat geheel van de gemeente? Waar zou ik mijn plaats kunnen innemen?
We bidden dat God Zijn gemeente in Waarde zal zegenen!

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

ds. Dierx

Hervormde Gemeente
De Hervormde Gemeente is een gemeenschap van gelovigen die probeert om (dorps)kerk te zijn in deze tijd. Het bevrijdende en verzoenende Evangelie van Jezus Christus staat voor hen centraal. De wekelijkse samenkomst van de gemeente op zondagmorgen, waarin de Schriften worden uitgelegd en Gods heil wordt gevierd is het hart van het gemeente-zijn.
De gemeente is aan te duiden als een (open-) confessionele gemeente. De overwegend "(open) confessionele koers" betekent dat er voorzichtig omgegaan wordt met vernieuwingen. In een reformatorische kerk is de traditie een waardevol goed. Naast onze Hervormde Gemeente is er in Waarde nog een Gereformeerde Gemeente, waartoe ruim de helft van de bevolking behoort. Hoewel de onderlinge verhouding met deze gemeente goed genoemd mag worden. Onze eigen gemeente kent wel een aantal gemengde huwelijken waardoor de traditie van de Gereformeerde Gemeente ook in onze gemeente niet onbekend is.
De Hervormde Gemeente Waarde is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Eredienst
Op iedere zondag en op de christelijke feestdagen wordt er een eredienst gehouden, gewoonlijk om 10.00 uur. De wekelijkse eredienst is het hart van het gemeente- en geloofsleven. Daar ontmoeten we de Here God en elkaar. Hij, die getrouw is, hoopt dat ook wij trouw zullen komen in de erediensten, ook al zou dat voor het eerst of sinds lange tijd zijn. In de dienst lezen we op dit moment uit de Bijbelvertaling van 1951 en de Nieuwe Bijbel Vertaling. We zingen uit het Liedboek. We worden daarbij begeleid door onze organist, André Jacobusse.
Wilt u voor iemand of iets laten bidden, dan kunt u dit doorgeven aan de predikant/ ouderling.

Bijzondere diensten
Behalve op zondag komt de gemeente ook samen op Eerste Kerstdag, op Goede Vrijdag op Hemelvaartsdag op Bid- en Dankdag en op Oudejaarsavond. Op de avond voor het Kerstfeest is er een kerstzangdienst, samen met de kinderen van de zondagsschool. Aan deze dienst werken ook gemeenteleden mee. Naast de gewone zondagse erediensten worden er ook regelmatig diensten voor Jong en Oud gehouden. In deze diensten wordt speciale aandacht gegeven aan de (jongere) kinderen. De diensten worden voorbereid door de predikant, de zondagsschool en de jeugdraad. Na afloop drinken wij gezamenlijk koffie en limonade in de wandelkerk of in de tuin van de kerk.
Aan de diensten op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag werkt het koperensemble van Muziekvereniging Vooruit mee.

Sacramenten
Ouders, die hun kind willen laten dopen, kunnen daartoe een verzoek doen bij de kerkenraad of bij de predikant. Ter voorbereiding op de doop is er een gesprek met de ouders over de betekenis van dit sacrament. Het is een goede zaak, wanneer de ouders niet uit gewoonte, maar in geloof om de doop van hun kind vragen.
Tenminste vier keer per jaar, in ieder geval ook op Goede Vrijdag, wordt in het midden van de gemeente het Heilig Avondmaal gevierd. Onze onvolmaaktheid mag ons niet verhinderen om aan te gaan. Calvijn zegt ervan: “Het Avondmaal zou ons tot niets dienen, indien wij volmaakt waren, want het wil juist een steun en troost zijn in onze zwakheid.” Bedenk steeds weer, dat het de Here zelf is, die ons nodigt.
Voor wie door omstandigheden de Avondmaalsviering niet kan bijwonen bestaat de mogelijkheid het Avondmaal thuis te vieren. Het verzoek daartoe kan worden gedaan aan de kerkenraad.

Huwelijk
Een verzoek om bevestiging en inzegening van een huwelijk dient ten minste zes weken van tevoren bij de kerkenraad gedaan te worden, opdat in gezamenlijk overleg datum en tijdstip kunnen worden vastgesteld. Voordat de bevestiging en inzegening van het huwelijk plaatsvindt, nodigt de predikant het bruidspaar uit voor enkele gesprekken over het huwelijk.

Huwelijk - Trouwlocatie
De kerk van de Hervormde Gemeente Waarde is aangegeven als huis der gemeente. Dit betekent dat onze kerk een officiële trouwlocatie is voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk.

Begrafenis
Met nabestaanden van een overledene kan, voorafgaande aan de begrafenis, een rouwdienst worden gehouden in de kerk. Neemt u daarvoor zo spoedig mogelijk contact op met de predikant. Indien de predikant afwezig is, kunt u contact opnemen met de scriba.

Autodienst
Voor degenen die niet in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan is er een autodienst. In het kerkblad wordt mededeling gedaan wie er autodienst heeft. U kunt contact opnemen met degene die volgens het rooster vermeld staat.
Contactpersoon: mevr. J.F. Koeman-Zweedijk.

Bloemendienst
Elke zondag worden de bloemen uit de kerkdienst namens de gemeente als teken van medeleven en bemoediging gebracht aan oudere en zieke gemeenteleden. Soms worden de bloemen ook gegeven aan een gemeentelid dat iets te vieren heeft.
Een aantal gemeenteleden zorgt ervoor dat de bloemen worden weggebracht. Deze bloemendienst gaat uit van de diaconie. Contactpersoon: dhr. B.A. Tramper.

Kerktelefoon
Voor hen, die door ouderdom of langdurige ziekte de kerkdiensten niet kunnen bijwonen, bestaat de mogelijkheid een kerktelefoonaansluiting te krijgen.
De diaconie draagt zorg voor deze voorziening. Voor het abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd. Wanneer de noodzaak niet langer aanwezig is, wordt de voorziening weer weggehaald.

Internet
De kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Waarde zijn direct of later te beluisteren en te zien via internet. Klik hiervoor op Kerkomroep.

Opnemen van kerkdiensten
Omdat de diensten via internet te beluisteren zijn, worden deze niet opgenomen. Via internet kunt u de diensten rechtstreeks of op een later tijdstip horen. De diensten staan ongeveer drie maanden op de site.
Indien gewenst kunt u de dienst ook zelf opnemen. 

Kerkenraad
De verantwoordelijkheid voor het leven en werken van de gemeente berust bij alle leden, maar in het bijzonder bij hen, die door God tot een ambt geroepen zijn. De ambtsdragers vormen samen de kerkenraad. De taak van de kerkenraad is in grote lijnen drievoudig: het onderhouden van de dienst des Woords en der sacramenten; de pastorale zorg; de diaconale arbeid.

Kerkbeheer
De financiële belangen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, worden behartigd door het kerkbeheer. Te denken valt daarbij aan o.a. het onderhoud van de kerk en de pastorie, de instandhouding van de predikantsplaats en de onkostenvergoeding van kosters en organist. De vele uitgaven moeten voor het grootste deel gedekt worden door de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Deze vrijwillige bijdrage wordt elk jaar gevraagd van gemeenteleden van 18 jaar en ouder.
Het kerkbeheer geeft collectebonnen uit die gebruikt kunnen worden bij alle kerkelijke collectes. Als u collectebonnen gebruikt, kunt u uw giften aan de kerk aftrekken als kosten bij uw aangifte inkomstenbelasting. De collectebonnen kunt u kopen bij de ontvanger van het kerkbeheer, mevr. J.J. Vreeke-Krijnsen.

Commissie van bijstand
De kerkrentmeesters worden bijgestaan door een commissie van bijstand. Deze commissie is onder andere betrokken bij de verwerving van de gelden en bij de totstandkoming van de jaarlijkse begroting en rekening van het kerkbeheer. Gevraagd en ongevraagd kan de commissie van bijstand aan de kerkrentmeesters advies geven.
De leden van commissie worden gekozen uit de belijdende leden van de gemeente. De verkiezing gebeurt op voordracht van de kerkrentmeesters, waarbij de gemeente de gelegenheid krijgt tegenkandidaten te stellen. Zij worden verkozen voor een periode van vier jaar.

Solidariteitsfonds
Van de lidmaten en de meerderjarige doopleden wordt elk jaar een bijdrage gevraagd voor het Solidariteitsfonds (momenteel € 10,-). Dit fonds is het centrale steunfonds van de Protestantse Kerk in Nederland. Iedere gemeente kan bij het Solidariteitsfonds een beroep om financiële hulp doen.

Kerkgebouw
De schitterende kerk in het midden van het dorp is de Hervormde Kerk. Die kerk is niet alleen het centrum van het dorp, maar ook van ons gemeenteleven. Daar komt 's zondags de gemeente samen om de eredienst te vieren. De kosters verzorgen bij toerbeurt de praktische zaken rond de dienst.
Het monumentale kerkgebouw midden in het dorp, een zogenoemde hallenkerk, dateert van eind 14de eeuw. De kerk was gewijd aan twee heiligen, nl. de Heilige Maagd Maria en de Heilige Jacobus de Meerdere. Na de reformatie in 1589 werd de kerk door de bliksem getroffen en brandde gedeeltelijk af. Van de oorspronkelijke tweehallenkerk werd slechts één beuk hersteld. In 1977 werd de kerk gerestaureerd. Wilt u meer over de kerkgeschiedenis van Waarde weten, dan kunt u de website van de kerk bekijken of het uitgebreide verhaal uit de kerk meenemen.

Kerkelijke activiteiten
Kerkelijke activiteiten zoals kringen, catechisaties en vergaderingen,JeugdKerk vinden plaats in het multifunctioneel centrum “MeerWaarde” aan de Mauritsstraat 4, 4414 AK waarde.

Pastoraat
Als gemeente van de Goede Herder (pastor) zijn we geroepen om naar elkaar om te zien in vreugde en verdriet. Gemeenteleden zijn in deze wereld aan elkaar gegeven om elkaar te helpen op de weg van het geloof. De pastorale zorg is in de eerste plaats een opdracht van de gemeenteleden onderling. Daarnaast is er de dienst van predikanten en ouderlingen, die zich geroepen weten om voor te gaan in deze pastorale zorg.

In principe kunt u van de kerk bezoek verwachten, als u dat op prijs stelt. Als u zelf graag (eerder) contact wilt, kunt u dat natuurlijk aangeven bij uw ouderling. In de lijst hieronder kunt u zien wie uw wijkouderling is.

Wijkindeling
De kerkenraad heeft besloten de wijkindeling te wijzigen van 4 naar 3 wijken.
Doordat er momenteel voor wijk 2 geen ambstdragers zijn is besloten deze wijk onder te verdelen in de andere 3 wijken.
Ook is besloten de adressen in de andere dorpen te bundelen zodat daar een vast aanspreekpunt voor is.
De nieuwe wijkindeling gaat in per 1 mei 2021 en ziet er als volgt uit:

Wijk 1: Kerkweg, Parkzicht, Meezeweg, Julianastraat en adres Oostdijk.

Ouderling:
Diakenen: Elise Schrijver en Annella Tolhoek
Bezoekdame: Leanne Lobbezoo             

Wijk 2: Christinastraat, Clausstraat, Prins Willemstraat, Havenstraat, Groene Kruisstraat, Mauritsstraat, Mauritshof, Plasseweg, Dorpszicht, Coolhofflaan, Koninginneweg, Middenweg, Puthoekseweg, adressen Rilland en adressen Wemeldinge.

Ouderling: Cornelie Noordam
Diaken: Tanny Willeboer
Bezoekdame: Marlies Westveer

Wijk 3: Weelweg, Raadhuisstraat, Valkenissepolder, Adressen Krabbendijke, adressen Gawege, adressen Kruiningen en adressen Goes.

Ouderling: Marien Hogendoorn
Diaken: Marjoleijn Koeman
Bezoekdame: Marion van Weele

Ineke Koeman - nu bezoekdame van (de oude) wijk 2 - blijft zoveel mogelijk de adressen van deze wijk bezoeken.
Daardoor worden alle nieuwe wijken gedeeltelijk ontlast en blijven de huidige contacten bestaan. 

Jeugdkerk
Een keer per maand is er jeugdkerk. Dit is een aparte dienst voor tieners in leeftijd van 12 jaar en ouder. De dienst wordt tegelijk met de gewone kerkdienst gehouden. Het doel van de jeugdkerk is om de tieners te helpen hun geloof (verder) te ontwikkelen.
Contactpersonen: Marieke Jacobusse, Marjan en Gerard Temminck

Catechisatie
Jongeren vanaf twaalf jaar worden verwacht op de catechisatie. Op de catechisatie verdiepen jongeren zich in de Bijbel, het christelijk geloof en de kerk. Met elkaar praten ze erover wat het betekent om in God te geloven. De bedoeling van de catechisatie is om de jongeren te vormen tot mondige en meelevende leden van de gemeente van Christus. Tijdstip en groepsindeling van de jongerencatechisaties worden o.a. bekendgemaakt in het kerkblad.

Belijdeniscatechisatie
Belijdeniscatechisatie bereidt voor op de belijdenis, waarbij u persoonlijk en in het openbaar het christelijk geloof belijdt. Voor de belijdeniscatechisatie kunt u zich aanmelden. Plaats en tijdstip worden in overleg met de deelnemers geregeld.

Kringen - Winterwerk
Om onze kennis van het geloof en het Bijbel te verdiepen en de onderlinge band te versterken zijn er elk jaar verschillende kringen, gespreksgroepen. Het is fijn om elkaar te ontmoeten en met en van elkaar te leren. We zijn immers nooit uitgeleerd!
Nadere gegevens kunt u lezen in het kerkblad en in het boekje “Winterwerk” dat aan het begin van het winterseizoen wordt verstrekt.

Diaconie
De zorg voor de naaste is een belangrijke opdrachten van de Kerk. Het is de taak van de diakenen door voorlichting en leiding de gemeenteleden te wijzen op hun diaconale roeping. Vroeger was het werk van de diaconie beperkt van omvang en vooral gericht op plaatselijke armenzorg. Tegenwoordig strekt het terrein zich ver buiten de eigen gemeente uit tot in het werelddiaconaat toe. Onze Kerkorde spreekt ook over verzorging en bescherming van hen die dat behoeven en medewerking aan het maatschappelijk welzijn van zowel ouderen als jongeren.

Het uitgangspunt van het werk van de diaken ligt in het dienen aan de Avondmaalstafel. Vanuit die gemeenschap gaat hij/zij de kerk en de samenleving in om, waar mogelijk, menselijke nood te lenigen. Binnen onze gemeente is er een college van diakenen verantwoordelijk voor het hele werk, waaronder het beheer en de besteding van diaconale gelden.
Op landelijk niveau werken zij mee aan de projecten van “Kerk in actie” en de Missionair Diaconale Organisatie van het Landelijk Dienstencentrum.
In onze eigen gemeente geeft de diaconie op twee manieren uitdrukking aan de zorg voor mensen.

Bloemendienst
De bloemen uit de kerk gaan naar gemeenteleden die zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis, naar hen die 80 jaar en ouder zijn geworden, naar langdurig zieken, weduwen en weduwnaars. Enige keren per jaar ontvangen oudere en zieke gemeenteleden een extra groet van de gemeente (Paas- en Kerstgroet). Voor de langdurig zieken is er ook een "fruitgroet" in de nazomer.

Bezoek bij verjaardagen
De diaconie besteedt aandacht aan verjaardagen van oudere gemeenteleden. De diakenen gaan in principe op bezoek bij mensen die 80 jaar en ouder worden.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk wordt namens de kerkenraad behartigd door de jeugdraad. Eenmaal per maand organiseert deze jeugdraad een instuifavond voor de jeugd van twaalf jaar en ouder. Deze instuifavonden worden gehouden in de vorm van een spelavond, filmavond, e.d. Ook wordt er wel eens een dropping of een puzzelrit georganiseerd. Daarnaast bereiden de leden van de jeugdraad samen met de zondagsschool de diensten voor Jong en Oud voor, die ongeveer om de twee maanden worden gehouden.
Een maal per jaar gaan de kinderen van het open jeugdwerk op kamp, gewoonlijk in juni.
Emailadres: instuif@zeelandnet.nl

Zending
Iedere gemeente is geroepen een zendingsgemeente te zijn. Deze roeping lezen we bijvoorbeeld in 1 Petrus 2:9: "Gij echter zijt een uitverkoren geslacht om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht". Het zendingsbesef in de gemeente wordt bevorderd door o.a. de zendingscommissie. De organisatie van de zendingscollecte is in handen van deze commissie.
Contactpersoon: mevr. J. van Rossum-Alblas

Verjaardagsfonds
Op uw verjaardag krijgt u een felicitatie van de kerk en wordt van u een gift gevraagd voor het verjaardagsfonds. De opbrengst van dit fonds is bestemd voor bijzondere uitgaven voor ons kerkenwerk.
Contactpersoon: mevr. J. Krijnsen-de Bel

Gemeenteavond
Twee maal per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. Op deze avond ontmoeten we elkaar als gemeenteleden en praten over de zaken die ons als gemeente bezighouden. Geregeld wordt er ook een spreker uitgenodigd.

Kerkblad
Wanneer u op de hoogte wilt blijven van het gemeenteleven, neemt u dan een abonnement op "Kerkelijk Leven". Dit is een tweewekelijks blad, waarin gemeenten uit de regio ‘Zuid-Beveland Oost’ hun nieuws publiceren. Het kost u € 17,50 per jaar (postadres kost iets meer).

Kerkelijke bladen
Voor ieder meelevend gemeentelid is een abonnement op één van de landelijke kerkelijke bladen onmisbaar. Binnen onze Kerk worden verscheidene bladen uitgegeven, die onze kennis kunnen verdiepen en onze betrokkenheid bij de (landelijke) kerk kunnen vergroten: HW Confessioneel (van de Confessionele Vereniging), Kerkinformatie (het officiële blad van de PKN) en Woord en Dienst (opinieblad van de PKN).

Website
De Hervormde Gemeente Waarde is ook te vinden op internet. Op de website kunt u allerlei informatie opzoeken,
 de geschiedenis van de gemeente lezen en nog veel meer. Het is een heel uitgebreide site en een bezoekje zeker waard.
Het internetadres is: www.hervormdegemeentewaarde.nl

Verhuizing
Wanneer u onze gemeente gaat verlaten, vergeet dan in alle verhuisdrukte niet ook een adreswijziging naar de kerkenraad te sturen. De Hervormde Gemeente in de plaats waar u gaat wonen, wordt dan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van uw komst. Op die manier kan ook daar snel weer een contact met de Kerk groeien, zodat u zich spoedig thuis zult voelen in uw nieuwe gemeente.

Tot slot
U hebt in deze gids kunnen lezen wat er in onze gemeente zoal te doen is.
Hopelijk heeft het u geïnspireerd deel te nemen aan het gemeenteleven.

 

terug

jsItem