Kerkelijk Leven

 

Waarde
Hervormde Gemeente

Predikant: Vacant
Consulent: Ds. P. de Graaf  tel. 0113 785227 of 06 18511090
Scriba: Mw. C. Noordam Boot  tel. 0113 502972
Email: hgwaarde@outlook.com

Zondag 18 februari, 2e Lijdenszondag
10.00 uur: pastor E. Tramper, Krabbendijke
Autodienst: dhr. H. Koeman, tel. 501928
Bloemendienst: mw. C. Jacobusse-Kootstra en mw. M. van Weele-Zuidweg

Zondag 25 februari, 3e Lijdenszondag
10.00 uur: ds. D. Smink, Alblasserdam
Diaconiecollecte: Panbi
Autodienst: dhr. G. Vreeke, tel. 502823
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan

Bij de diensten
Aanstaande zondag hopen we pastor Tramper uit Krabbendijke te verwelkomen. Onze buurman reist met regelmaat af naar onze gemeente om het evangelie te verkondigen en dat ongetwijfeld tot vreugde van de prediker en zeker die van de hoorders. Ds. Smink uit Alblasserdam reist voor het eerst van zijn leven naar Waarde om voor te gaan in de dienst. Verwelkom hem hartelijk door uw aanwezigheid opdat bij hem geen ander verlangen naar boven komt dan zo snel mogelijk weer in ons midden te zijn.
GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN.

Omzien naar elkaar
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin, bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

Zoeken naar ambtsdragers
We zijn in onze gemeente op zoek naar 3 ambtsdragers. Het betreffen twee ouderlingen en één diaken. Graag ontvangen wij van u als gemeente aanbevelingen voor de invulling van de ambten. Wij vragen u ook bij u zelf ernstig te overwegen om voor een bepaalde periode open te staan voor de invulling van een ambt opdat de lofzang in onze gemeente mag en kan blijven klinken. Er bestaat ook een mogelijkheid om één ambt door twee personen te laten invullen. De aanbevelingen met de vermelding van het ambt kunnen tot en met zaterdag 24 februari worden ingediend bij de scriba, mevrouw Noordam-Boot, Coolhofflaan 6, 4414 BK (lnoordam@zeelandnet.nl). Wanneer u zelf open staat voor de vervulling van een ambt, neem dan contact op met de scriba of de consulent. We hopen en vertrouwen op een meelevende respons.

Zondag 25 februari is de collecte bestemd voor PanBi
Het doel van Stichting PanBi is het verlenen van financiële, materiële en persoonlijke hulp aan kansarme kinderen en aan mensen in de minderheidsbevolkingsgroepen die in Zuidoost-Azië leven. Lokale mensen en lokale middelen worden ingezet om deze doelen te bereiken. Persoonlijke contacten hebben altijd de basis gevormd van het werk. Stichting PanBi wil bewust kleinschalig blijven. Hierdoor kunnen donaties volledig op de plaats van bestemming besteed worden.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: PanBi.

Verantwoording diaconie januari
De collectes voor de diaconie hebben in de maand januari het volgende opgebracht. De collecte voor beeld en geluid op 7 januari € 196,65, voor Stichting Walk Inn Goes op 14 januari € 116,05, voor de diaconie op 21 januari € 97,- en op 28 januari voor Kerk In Actie "Bangladesh" € 126,10. Voor de diaconie is al eerder één gift van € 500,- ontvangen.
Alle gevers hartelijk dank.

Ontmoetingsmiddag
Woensdag 28 februari bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom in "MeerWaarde" voor een ontmoetingsmiddag met gezelschapsspelen en wat bijpraten.
We beginnen met een kopje koffie of thee. De middag wordt afgesloten met soep en een broodmaaltijd.
Bij dit Kerkelijk Leven zit een briefje waarop u meer informatie vindt.

Met vriendelijke groet,
Ineke Koeman en Ina Weststrate

Agenda
20 februari   19.30 - 20.30 uur          Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
27 februari   19.30 - 20.30 uur          Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed

Collectes
Wij roepen u op uw giften voor diaconie en kerkbeheer over te maken op de onderstaande rekeningnummers. U kunt uw giften ook kwijt in de collectezakken bij de uitgang.

Het rekeningnummer van de diaconie is:
NL97 RABO 0173 9589 82

Het rekeningnummer van kerkbeheer is:
NL81 RABO 0333 6039 07

U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 1 maart inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).
                                                                                                                      De kerkenraad 

terug

jsItem