Kerkelijk Leven

Predikant: Vacant.

Consulent: Ds. P. de Graaf, Hugo de Grootstraat 2,
4416 EG Kruiningen
Telefoon 0113 785227 of 06 18511090

Scriba Mw. C. Noordam-Boot, Coolhofflaan 6,
4414 BK Waarde
Telefoon 0113 502972


 

Zondag 2 april, Palmzondag
10.00 uur: ds. W. van den Hoek, Heinkenszand
Autodienst: dhr. G. Vreeke, tel. 502823
Bloemendienst: mw. R. Overbeeke en mw. M. Temminck-van Oostende
Na de dienst koffie drinken in de Wandelkerk

Woensdag 5 april, Stille Week ontmoeting
19.30 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen

Witte Donderdag 6 april
19.30 uur: Zangavond

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, viering Heilig Avondmaal
19.00 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren, tel. 06 - 12186568

Zondag 9 april, 1e Paasdag, bevestiging ambtsdragers
10.00 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515
Bloemendienst: mw. G. van Espen en mw. B. Versteeg-Hogendoorn

Zondag 16 april
10.00 uur: dhr. E. Tramper, Krabbendijke
Diaconiecollecte: Plaatselijk Jeugdwerk
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, tel. 501286
Bloemendienst: mw. H. van Houte-van Oeveren

Bij de diensten
We staan aan de vooravond van een bijzondere lijdensweek. Die begint op Palmzondag waarin ds. Van den Hoek hoopt voor te gaan. Hij is bekend met ons en wij met hem omdat hij ook enige tijd als pastorale medewerker verbonden is geweest met de Protestantse gemeente in Krabbendijke.
Vervolgens is er op woensdag 5 april een Stille Week ontmoeting. Een half uurtje samenkomen in de bezinning op het lijden van onze Heer Jezus Christus.
Op Witte Donderdag komen we als gemeente samen in een Zangavond om in het bijzonder het lijden en sterven van Jezus met het zingen van Psalmen en liederen te gedenken. En dat allemaal onder muzikale begeleiding van Sanne Kosten.
Op Goede Vrijdag vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Op de dag waarop we het sterven van Jezus gedenken breken we het brood en drinken we de wijn. De gedachten bij het gebroken lichaam en het vergoten bloed tot redding van ons leven komt op zo’n dag wel heel dichtbij.
Na een intense week van bezinning op het lijden mogen we op de 1e Paasdagmorgen de Paasjubel aanheffen. Het Licht overwint de duisternis.
Maar niet alleen is het de Paasjubel die op die morgen klinkt maar ook de jubel van dankbaarheid dat er steeds weer gemeenteleden zich geroepen weten om als instrument in Gods hand in zijn wijngaard te werken. Immers op deze Paasmorgen hopen zes gemeenteleden herbevestigd te worden in hun ambt. En wel: Marjoleijn Koeman (diaken), Elise Schrijver (diaken), Annella Tolhoek (diaken), Tanny Willeboer (diaken), Marien Hogendoorn (ouderling) en Cornelie Noordam (ouderling). Het zal een Paasmorgen zijn om nooit meer te vergeten.
Op zondag 16 april hoopt pastor Tramper uit Krabbendijke het evangelie te verkondigen. Hij is bijna kind aan huis in Waarde. Voor voorganger en gemeente is dat gewoon een beetje thuiskomen.
GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN GEWENST.

Omzien naar elkaar
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin, bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

Zondag 16 april is de collecte bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk
JeugdKerk en Instuif. We zijn dankbaar dat we nog kinderen en jongeren binnen onze gemeente hebben. We willen graag dat zij zich betrokken voelen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: Plaatselijk Jeugdwerk

Verantwoording collectes kerkbeheer
De collectes over de maand februari hebben voor het kerkbeheer € 425,86 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank.

Jaarrekening 2022
De jaarrekening over 2022 van de diaconie is door de kerkenraad voorlopig goedgekeurd en zal in week 15 - van 11 t/m 14 april - ter inzage liggen voor de gemeente.
De rekening ligt ter inzage bij diaken Marjoleijn Koeman. Graag even een belletje op telefoonnummer: 06-17748929.

Gemeenteavond
Op donderdagavond 16 maart is er een gemeenteavond geweest. Het college van kerkrentmeesters en de diaconie hebben de financiële cijfers van het jaar 2022 gepresenteerd en toegelicht. Maar ook is op deze gemeenteavond uitvoerig gesproken over de vorderingen met betrekking tot het beroepingswerk. Met de Gereformeerde Kerk uit Krabbendijke zijn er vele gesprekken geweest over de mogelijkheid van het samen beroepen van een predikant. Op de gemeenteavond is verslag gedaan van al die gesprekken die hebben geleid tot een gezamenlijke opstelling van een profielschets van een predikant en een gezamenlijk model om te komen tot het beroepen van een predikant. Op de gemeenteavond is enthousiast en positief gereageerd over de stappen die gemaakt zijn in de voorgestelde samenwerking. Dat alles is voor de kerkenraad aanleiding om gesteund door de gemeente het proces van het samen beroepen van een predikant met vertrouwen voort te zetten. Bij nieuwe vervolgstappen zult u daar als gemeente uiteraard van op de hoogte worden gesteld.

Vanuit de diaconie
We hebben in december met een groot aantal vertegenwoordigers vanuit de diaconieën van Reimerswaal een overleg gevoerd over het thema Armoede. Deze avond werd georganiseerd door de Gemeente Reimerswaal.
GR de Bevelanden en de beleidswerker van de gemeente hebben uitleg gegeven over hoe mensen die leven tegen de armoedegrens geholpen kunnen worden.
Welke instanties er zijn om hulp te bieden of toeslagen aan te vragen en wat wij als diaconie kunnen doen.
Het is voor diaconieën lastig om te signaleren wie er moeite heeft op het gebied van financiën.
Het is ook moeilijk voor diegene die het betreft om hulp te zoeken.
Heeft u hulp nodig op dit gebied en bent u nog niet bekend bij de desbetreffende hulpverleners dan kunt u dit aangeven bij
- Annella Tolhoek telefoonnummer 06 -11097138 of
- Tanny Willeboer telefoonnummer 06 -52341092 of 0113 - 503364
We kijken samen wie u het beste kan helpen en hoe u dit moet doen.
Uiteraard gebeurt dit in een vertrouwelijke sfeer.

Koningsdagrommelmarkt 2023, Gawege 12, t.b.v. Zeeuwse WensAmbulance
Op 27 april hopen we weer de Koningsdagrommelmarkt te kunnen houden. Dit jaar hebben we als doel gekozen: de Zeeuwse WensAmbulance, een jong initiatief van Bram Lagendijk uit Krabbendijke. Meer hierover kunt u lezen op de website https://www.zeeuwsewensambulance.nl
We hopen op een mooie opbrengst, dus heeft u nog spullen liggen die u wilt geven voor de rommelmarkt op Gawege 12 te Waarde? Vanaf half maart willen wij het graag in ontvangst nemen. Graag van tevoren even contact opnemen via 06 42 59 91 84 of actievanwaarde@gmail.com.
En anders zien we u graag op 27 april! De markt wordt om 9.00 uur geopend.
Marien Hogendoorn en Gerard Temminck

Agenda
  4 april  19.30 - 20.30 uur  Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
11 april  19.30 - 20.30 uur  Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
18 april  19.30 - 20.30 uur  Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed

Collectes
Voorlopig blijven we nog aangepast collecteren. Dat wil zeggen alleen bij de uitgang. We roepen u daarom op om uw gift over te blijven maken naar diaconie en kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07.
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 14 april inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dat nummer is voor drie weken.

                                                                                                                       De kerkenraad


 

 

terug

jsItem