Kerkelijk Leven

 

Zondag 24 september
10.00 uur: pastor W. van Goch, Goes
Diaconiecollecte: Noodhulp Marokko en Libië
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, tel. 501286
Bloemendienst: mw. G. van Espen en mw. B. Versteeg-Hogendoorn

Zondag 1 oktober, viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: ds. P. de Graaf, Kruiningen
Autodienst: dhr. M. Willeboer, tel. 503364
Bloemendienst: mw. H. van Houte-van Oeveren
Na de dienst koffiedrinken in de Wandelkerk

Bij de diensten
Zondagmorgen 24 september hoopt pastor Van Goch, hoofd Geestelijke Verzorging in Emergis, onze voorganger te zijn. Het is bijna alweer anderhalf jaar geleden dat pastor Van Goch in ons midden was. Mag het voor ons als gemeente en voor hem als voorganger een ontmoeting zijn van herkenning alsof de laatste ontmoeting gisteren was. Zondag 1 oktober hoopt onze consulent de dienst te leiden waarin we het Heilig Avondmaal vieren. Zo aan het begin van een nieuw seizoen is het heel mooi om elkaar als gemeente te treffen rondom de tafel gevuld met spijs en drank dat geestelijk voedsel bij uitstek is. Want brood en wijn zijn immers de tekenen van bevrijding. Immers het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gebroken en Zijn bloed is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het is telkens weer een hoogtepunt in de ontmoeting van de gemeente van Christus. Laat dit hoogtepunt niet aan u voorbijgaan maar komt u voeden met de woorden die eeuwig leven geven.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Wandelkerk waar de koffie dan klaar staat.
GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN GEWENST.

Omzien naar elkaar
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin, bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

Zondag 24 september is de collecte bestemd voor Kerk in Actie: Noodhulp Marokko en Libië
Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: De aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven. Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië. We vragen u financieel bij te dragen aan noodhulp voor onder andere voedselpakketten, medische hulp en onderdak.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: Noodhulp

Verantwoording Diaconie
De collectes voor de diaconie hebben in de maand augustus in totaal € 554,- opgebracht. Voor beeld en geluid is € 130,- ontvangen. Er zijn twee giften van € 10,- en één gift van € 20,- ontvangen voor de bloemendienst.
Alle gevers hartelijk dank.

Agenda
26 september  19.30 - 20.30 uur   Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
  3 oktober       19.30 - 20.30 uur   Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed

Collectes
Wij roepen u op uw giften voor diaconie en kerkbeheer over te maken op de onderstaande rekeningnummers. U kunt uw giften ook kwijt in de collectezakken bij de uitgang.

Het rekeningnummer van de diaconie is:
NL97 RABO 0173 9589 82

Het rekeningnummer van kerkbeheer is:
NL81 RABO 0333 6039 07

U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 29 september inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl).
                                                                                                                      De kerkenraad

 

terug

jsItem